Електрически обемни бойлери с една и две серпантини

Електрически бойлер за вертикален стeнен монтаж “DRAZICE” ОКСЕ:

Водогрейни комбинирани емайлирани бойлери “DRAZICE”- За стенен вертикален монтаж, с една серпантина

Общо описание :
Комбинираните бойлери серия OKC са предназна- чени за вертикалин монтаж на стена с обем от 80-200 л. Производителят,независимо от смяната на моделите във времето е запазил еднакво мес- тоположение на крепежните елементи,за да обез- печи лесна замяна на излезлите от употреба бой- лери. Греещи елементи: Електрическо захранване: Керамичен нагревател, оборудван с оперативен термостат и обезопасен от термозащита. Греещият обхват е от 0-80 °C.Свързва- щото напрежение е 1-PE–N/AC 230 V/50 Hz. IP 45 електрически щит,прави възможно монтиране- то на бойлера над душове. Топлообменник: Топлообменникът може да бъде свързан с външен източник на гореща вода с макс. температура на входа от 110 °C и налягане от 1 MPa. Подгревател с подходяща мощност на топлообмен- ника трябва да бъде свързан,в зависимост от капа- цитета на топлоизточника.Топлообменникът работи както на принудителна,така и на собствена цир- кулация.Температурният сензор на подгряваната вода може да бъде вмъкнат в обикновенна шпула с електрически инсталирани сензори.Най-попу- лярният начин на подгрев на водата в топлооб- менника на бойлера е чрез използването на цен- трално газоснабдяване или котел на твърдо гори- во по време на отоплителния сезон. Електрическото подгряване извън отоплителния сезон, се обезпечава възможността за използване на нискотарифна ел. енергия /нощна тарифа/. Аксесоари: Предпазен клапан. Оборудване по поръчка. 2 и 3-фазно включване 400 V/50 Hz Подгряващ елемент с по-голяма изходяща мощност,макс. 4 кВт.

Водогрейни комбинирани и емайлирани бойлери “DRAZICE” – Чехия- За подов монтаж с една серпетина, NTR

Общо описание :
Тези бойлери представят компактен асортимент от емайлирани индиректни подгреватели на топла вода в диапазона от 80-1000 л. Чрез избирането на подходящия тип бойлер и него- вия обем,вие можете да приготвяте топла вода за битови нужди чрез използването на външни енерго- източници,като газови котли,котли на твърдо гори- во,алтернативни източници на топлина,абонатни станции,регионални станции,както и комбинации от упоменатите.Някой типове могат да бъдат по- ръчвани със спомагателно ел. подгряване или да им се добавят подгряващи елементи от аксесоарната секция.

Водогрейни комбинирани и емайлирани бойлери “DRAZICE” – Чехия- За подов монтаж с две серпетини, NTRR

Водогреeн комбиниран емайлиран бойлер “DRAZICE”- За станен хоризонтален монтаж с водна риза

Общо описание :
Работно положение-хоризонтално Комбинираният хоризонтален бойлер е конструирен да компенсира липсата на пространство с обем от 125-200 л. Бойлерът се фиксира на стената посредством под- държащи конзоли или се напасва в хоризонтална позиция чрез подходяща конструкция.Позицията на бойлера трябва да е съобразена с местоположението на захранващата линия. Опции: Ел.захранване. Керамичен нагревател,контролиран от операционен термостат и осигурен от резервен термостат.Температурният обхват е от 0-80 °C. Присъединителното напрежение е 1-PE-N/AC 230 V /50 Hz. Топлообменник. Подгревателят може да бъде свър- зан с външен енергоизточник с макс. температура от 110 °C и налягане от 0.4 MPa . Подгряването е обезпечено от високоефективен топлообменник. Той подгрява водата в горната част на съда,а след това и долните пластове на водния обем. Този метод на продължително подгряване,подхо- дящ за системи на естествена циркулация и малки соларни системи.Топлообменникът работи при режим на естествена и на принудителна циркулация. Регулаторът на температурата на водата е монтиран в ресивер и е свързан с електрически сензори. installation sensors. Най-честа употреба: Приготвянето на топла вода за битови нужди чрез централно подгрята вода чрез използване на газ и твърдо гориво,по време на отоплителния сезон. Използването на ел. енергия през зимния сезон обикновено не се използва,освен при нискотарифна (нощна) енергия.