Водогрейни комбинирани емайлирани бойлери „DRAZICE“- За стенен вертикален монтаж, с една серпантина

Общо описание :
Комбинираните бойлери серия OKC са предназна- чени за вертикалин монтаж на стена с обем от 80-200 л. Производителят,независимо от смяната на моделите във времето е запазил еднакво мес- тоположение на крепежните елементи,за да обез- печи лесна замяна на излезлите от употреба бой- лери. Греещи елементи: Електрическо захранване: Керамичен нагревател, оборудван с оперативен термостат и обезопасен от термозащита. Греещият обхват е от 0-80 °C.Свързва- щото напрежение е 1-PE–N/AC 230 V/50 Hz. IP 45 електрически щит,прави възможно монтиране- то на бойлера над душове. Топлообменник: Топлообменникът може да бъде свързан с външен източник на гореща вода с макс. температура на входа от 110 °C и налягане от 1 MPa. Подгревател с подходяща мощност на топлообмен- ника трябва да бъде свързан,в зависимост от капа- цитета на топлоизточника.Топлообменникът работи както на принудителна,така и на собствена цир- кулация.Температурният сензор на подгряваната вода може да бъде вмъкнат в обикновенна шпула с електрически инсталирани сензори.Най-попу- лярният начин на подгрев на водата в топлооб- менника на бойлера е чрез използването на цен- трално газоснабдяване или котел на твърдо гори- во по време на отоплителния сезон. Електрическото подгряване извън отоплителния сезон, се обезпечава възможността за използване на нискотарифна ел. енергия /нощна тарифа/. Аксесоари: Предпазен клапан. Оборудване по поръчка. 2 и 3-фазно включване 400 V/50 Hz Подгряващ елемент с по-голяма изходяща мощност,макс. 4 кВт.
Категория: